ورود    به    سامانه    مدیریتی

شهید مجید افقهی فریمانی

  • نام شهید: مجید افقهی فریمانی
  • نام پدر: اسحق
  • تاریخ تولد: 1344/01/07
  • محل تولد: فریمان
  • تاریخ شهادت: 1366/11/03
  • محل شهادت: ماووت
  • مسئولیت: فرمانده گردان والعادیات
  • یگان خدمتی: لشکر 21 امام رضا
  • گلزار: بهشت صادق فریمان