اسامی راویان

ردیف

نام ونام خانوادگی

شهرستان

توضیحات

1

علی آرام

مشهد

 

2

حسین شیری

مشهد

 

3

حسین خیری

مشهد

 

4

سید هاشم درچه ای

مشهد

 

5

فریدون حسین زاده

مشهد

 

6

محمد  قاضی

مشهد

 

7

محمد صادق شاه تقی راد

مشهد

 

8

غلامرضا  اصغرزاده گلزار

مشهد

 

9

حمزه مجیدی

مشهد

 

10

محمود  باقر زاده

مشهد

 

11

محمد حسن شبانی

مشهد

 

12

سید مجتبی بهشتی مسئله گو

مشهد

 

13

علی کاشانی محمدی

مشهد

 

14

هادی  نعمتی

مشهد

 

15

قربانعلی  معظمی

مشهد

 

16

ابوالقاسم  محمدزاده

مشهد

 

17

سید محمد حسین کریمی

مشهد

 

18

مهدی  ایرانفر

مشهد

 

19

هاشم   مقدس

مشهد

 

20

علیرضا  مهرداد

مشهد

 

21

خلیل موحد

مشهد

 

22

حمیدرضا صدوقی

مشهد

 

23

سید احمد  میر انوری

مشهد

 

24

سید هاشم میربمانی

مشهد

 

25

سید محمد میررفیعی

مشهد

 

26

حسین میرزا بیگی

مشهد

 

27

محسن  میرزائی

مشهد

 

28

محمد علی داوطلب

مشهد

 

29

محمد آرام جو

مشهد

 

30

محمد  احراری

مشهد

 

31

ابوالحسن رجب زاده

مشهد

 

32

حسن  رزاقی

مشهد

 

33

رضا  مروی نساج

مشهد

 

34

محمد صانعی

مشهد

 

35

سید جواد  رضوی

مشهد

 

36

علیرضا  زنگنه

مشهد

 

37

ماشاالله  سالاپور

مشهد

 

38

حسین شیری

مشهد

 

39

یحیی ناظر

مشهد

 

40

احمد   ششکلانی قالیباف

مشهد

 

41

حسین   کامشاد

مشهد

 

42

غلامرضا  صارم فهمیده

مشهد

 

43

قاسم   سراجی

مشهد

 

44

عطاالله  رزاقی

مشهد

 

45

امان الله  حامدی فر

مشهد

 

46

سید ابراهیم شمس الدین

مشهد

 

47

علی اصغر  کریمی نژاد

مشهد

 

48

جاوید   نظام پور

مشهد

 

49

محسن کارگر

مشهد

 

50

محمد   هژبری

مشهد

 

51

مصطفی صداقت

مشهد

 

52

ابوالقاسم  جباری

مشهد

 

53

مهدی  کفشکنان

مشهد

 

54

علی اکبر ایزدی

مشهد

 

55

غلامرضا محمدزاده

مشهد

 

56

مهدی شنوای زارع

مشهد

 

57

علی تفقد

مشهد

 

58

سید علی  هاشمی

مشهد

 

59

سید حسن  هاشمی

مشهد

 

60

محمد  صانعی

مشهد

 

61

سید حسن   حسین زاده

مشهد

 

62

محمد طالبی بهاباد

مشهد

 

63

ابوالقاسم علیزاده

مشهد

 

64

سید قاسم  فرخنده

مشهد

 

65

حسن  اروجی

مشهد

 

66

عباس  تیموری

مشهد

 

67

علی معنوی

مشهد

 

68

ماشاالله   سالارپور

مشهد

 

69

عبداالمطلب  اخلاقیان فر

مشهد

 

70

ماشاالله  آخوندی

مشهد

 

71

علی اصغر آدینه پور

مشهد

 

72

عباس   آرانیان

مشهد

 

73

جواد  آزاد

مشهد

 

74

حسن آسوده

مشهد

 

75

امین  داوطلب

مشهد

 

76

علی  ایمانی

مشهد

 

77

مهدی  اکبری صفی آباد

مشهد

 

78

سید مصطفی   میر شجاع

مشهد

 

79

حسین  میر سعیدی

مشهد

 

80

حسن   باخرد

مشهد

 

81

سید علی   بامشکی

مشهد

 

82

مجید  بذرفروش

مشهد

 

83

محمد  بصیرزاده

مشهد

 

84

مهدی ایرانفر

مشهد

 

85

سید مجتبی بهشتی

مشهد

 

86

سید مجتبی جندقی

مشهد

 

87

علی پیراسته

مشهد

 

88

علی پیله چیان

مشهد

 

89

احمد ششکلاتی

مشهد

 

90

علی اکبر عذرایی

مشهد

 

91

رضا ثقفی

مشهد

 

92

قاسم جباری

مشهد

 

93

سید حسن جعفری

مشهد

 

94

سید حسین جلالی

مشهد

 

95

محمد باقر جلیلیان

مشهد

 

96

احمد مولایی

مشهد

 

97

حسین باخرد

مشهد

 

98

علی حصار پرونده

مشهد

 

99

سید حسین حیدری

مشهد

 

100

احمد خاکشور

مشهد

 

101

قاسم خیری

مشهد

 

102

محمد علی داوطلب

مشهد

 

103

سید محمد درودی

مشهد

 

104

حسن علی دروکی

مشهد

 

105

علیرضا دلبریان

مشهد

 

106

احمد رادمرد

مشهد

 

107

ابوالحسن رجب زاده

مشهد

 

108

حسن رزاقی

مشهد

 

109

حسن رضایی

مشهد

 

110

سید رضا طباطبائی

مشهد

 

111

حسین عامل

مشهد

 

112

ابراهیم عجمی

مشهد

 

113

مهدی ناطقی

مشهد

 

114

غلامرضا شربتدار

مشهد

 

115

مرتضی شالچی

مشهد

 

116

سید علی هاشمی

مشهد

 

117

سید حسن هاشمی

مشهد

 

118

احمد سعادتمند

مشهد

 

119

جواد زاهدی

مشهد

 

120

برات مرواریدی

مشهد

 

121

حسین صاغری

مشهد

 

122

حسن بخشی نیا

مشهد

 

123

علی طلوعی

مشهد

 

124

سید جواد رضوی

مشهد